Læsehandleplan

MÅL FOR SPROG- OG LÆSEOMRÅDET

IMG 1107

Læsning er en uvurderlig kompetence i vores samfund i dag. Vi er omgivet af skriftsprog og har dagligt brug for at kunne navigere og kommunikere med og i sprog og tekster. Derfor er det vores vision, at alle børn og unge udvikler og tilegner sig sprog – og læsefærdigheder, så disse kan anvendes i funktionel sammenhæng i talesproget, i skrivning og læsning som led i elevernes personlige og faglige udvikling.

De internationale læseundersøgelser har gennem de seneste årtier vist, at der er for mange elever, der forlader skolen uden disse nødvendige kompetencer. Vores egne gruppelæseprøver for 2.-5. årgang kunne også tyde på samme tendens. Derfor vil vi gerne styrke vores indsats omkring sprog og læsning yderligere.

Vores målsætning er formuleret i målene for sprog og læsning for 1.-6. klassetrin. Målene for 7.-10. årgang er p.t. under udarbejdelse. Derudover har Styrelsen i skoleåret 2013/14 udarbejdet et notat omkring indsatsområdet ”Styrk læringsmiljøerne og løft fagligheden i daginstitutioner og i skoler”. Målsætningen for sprog- og læseudviklingen på skoleområdet er i dette notat formuleret med følgende:

»I skolerne at arbejde målrettet med elevernes sprog- og læsekompetence i alle fag.«

Dette er blevet konkretiseret yderligere med målsætningen om, at vi fra skoleåret 14/15 årligt vil have flere elever med en god læsefærdighed. Skolernes læseevaluering og tiltag skal nu konkretiseres i skolens egen handleplan for læsning.

Arbejdet med udformningen af handleplanen skal gerne stå mål med, at handleplanen i sidste ende bliver et brugbart værktøj i processen om at styrke elevernes læsefærdigheder.

Team Læs

November 2014

GENEREL INDLEDNING OG LIDT LÆSETEORI

Kobbermølle Danske Skole ønsker gennem hele skoleforløbet at højne elevernes læsefærdigheder og læsekompetencer til gavn for alle fag og almen dannelse. Gode læsefærdigheder er forudsætning for videns tilegnelse inden for alle fagområder.

Vi arbejder ud fra Skoleforeningens læseplaner til de enkelte fag, men har samtidig også mere specifikke mål for læsning.

Lidt læseteori:

Læsning er kort sagt den mening, der opstår ved afkodning og forståelse af en tekst. Læseformelen ser derfor sådan ud: Læsning= afkodning x forståelse, (L= A x F) dog er motivation også en vigtig faktor, så derfor ser den nyere formel sådan ud L = A x F x M.

Afkodningen er den tekniske del, hvor de enkelte ord genkendes, en flydende læsning kræver således at afkodningen er automatiseret og læses med rimelig hastighed. Hvis det ikke er til stede vil det give forstyrrelser i mening og indhold.

Forståelsen af teksten hænger også sammen med læserens forståelse af omverdenen og af hvordan man er i stand til at danne indre billeder af det læste.

LÆSEBÅND

Skolen prioriterer tid til læsebånd på alle klassetrin, da skærpet fokus på læsning, hvor der gives fast tid, gør, at eleverne udvikler deres ordforråd, opnår en højere læsekompetence og dermed en øget læselyst og gode læsevaner.

Årligt afsætter vi 4 perioder á 3 uger til læsebånd. Her læser eleverne de første 20 minutter uanset hvilket fag der er på skemaet, og de første fire lektioner afkortes dermed til 40 minutters lektioner. I alle skolens fag er man afhængig af læsning, derfor er alle lærere læselærere og forskellige tekster og genrer er med til at gøre opmærksom på de enkelte fags særlige områder og til at give eleverne et fælles fagligt sprog.

Der læses i både elev- og lærervalgte materialer.

Der samarbejdes med læsevejleder /koordinator, dansklærer og bibliotekar. Skolebiblioteket fokuserer på righoldigt udvalg af bøger, som er sorteret efter Let og LIX- tal, hvilket gør det nemmere at finde egnede bøger i den rigtige sværhedsgrad.

LÆSEFOLDERE

Kobbermølle Skole har udarbejdet læsefoldere, én til skolestart og én til mellemtrin. Folderne indeholder gode råd og ideer til forældrene, hvordan de bedst hjælper deres barn til at udvikle læsningen. Folderne uddeles og gennemgås på et forældremøde.

SKOLEFORENINGENS SPROGFOLDERE

FoldersetKobbermølle Danske Skole anbefaler også forældrene at benytte sig af Skoleforeningens Sprogfoldere, som er en del af Skoleforeningens indsatsområde »Sprog og Læsning«. I folderne finder man oplysninger om, hvordan der arbejdes med sprog og læsning på de forskellige alderstrin, og mange gode tips til, hvordan man som forælder kan støtte sit barn i sprog- og læsetilegnelsen.

Sprogfolderne findes på Skoleforeningens hjemmeside.

LÆSESKUB

Skolen har pt. 2 timer ugentlig til at give nogle elever et læseskub. Læseskub er et struktureret forløb, der har til formål, at give de elever, der har lidt vanskeligheder hjælp til at komme på klassens niveau. Læseskub skal ses som et forebyggende specialundervisningstilbud.

EVALUERING

LUS anvendes som løbende evaluering fra 1.- 6. klasse, i de mindre klasser to gange årligt og på mellemtrin én til to gange årligt. Resultatet meddeles til forældrene ved skole/hjem samtalerne. LUS bruges desuden til beskrivelse af elevernes læsefærdigheder ved klasselærerskift. Derudover evaluerer Kobbermølle Skole også med de obligatoriske prøver, som Skoleforeningen har vedtaget.

En oversigt over gruppelæseprøverne findes her.

INDSKOLING 1.-2. KLASSE

I første klasse arbejder vi først og fremmest med

de tre alfabeter,
bogstavernes lyd, form og navn. Bogstavernes lyde sættes sammen til små ord og begyndende læsning. Vi arbejder med forskellige læsestrategier ( strategiuglerne)
højtlæsning
læsning af billedbøger
læsning af små lydrette bøger
I anden klasse arbejdes fortsat med læsning. Læsningen skal gerne være så stabil og automatiseret, at der kan sættes mere fokus på indhold. Eleverne læser nu for at få en god oplevelse.

Lydrette bøger og efterhånden bøger med stigende sværhedsgrad
bogkasser til boganmeldelse, vi laver en fælles bogorm
seriebøger
Målet er at alle selvstændig kan læse bøger med lix 10 ved udgangen af 2. klasse.

Lix er en måde at inddele bøgerne i mht. sværhedsgrad.

I både 1. og 2. klasse har vi også megen fokus på børneskrivning, hvorved eleverne ud fra deres nærmeste udviklingszone skriver ”historier” for på den måde at – skrive sig ind i læsningen.

MELLEMTRIN 3.-6. KLASSE

I tredje og fjerde klasse arbejdes videre med automatiseringen af læsningen og der er nu mere fokus på indhold. Vi arbejder fortsat med forskellige læsestrategier og indholdsstrategier.

Læsekasser
klassesæt med fælles skønlitteratur
faglig læsning,
finde informationer på nettet
skærmlæsning, bla. Frilæsning dk.
Primært fortsat fokus læseforståelse
Målet er at eleverne selvstændigt kan læse bøger med lix 15-20

I femte og sjette klasse arbejdes primært med litteratur og litteraturforståelse.

Stilladser til tolkning og forståelse af litteratur
Fælles skøn- og faglitteratur
udarbejdelse af boganmeldelse

ALLE KLASSETRIN

besøg på skolebibliotek én gang om ugen
besøg af bogbussen én gang om måneden
bogkasser i klasserne
fælles læsning af læseraketten
bøger til hjemlån i ferierne
MAN BLIVER ALDRIG FOR GAMMEL TIL HØJTLÆSNING

LÆSEKOORDINATORENS ROLLE

Læsekoordinatoren er med til i samarbejde med lærere og skolebibliotekar at motivere og finde passende materialer til læseindlæringen. Læsekoordinatoren er tovholder ved de forskellige læseprøver og holder sammen med de øvrige lærere en klassekonference, hvor de forskellige resultater drøftes og aftaler yderligere tiltag. Læsekoordinatoren sørger også for at indberette de forskellige resultater. Læsekoordinatoren er bindeled mellem skolen og Team Læs – skoleforeningens overordnede udvalg.

SKOLEBIBLIOTEKARENS ROLLE

Skolebibliotekaren sørger for i samarbejde med læsekoordinatoren at have et righoldigt udvalg af bøger, der er inddelt efter let eller lix tal, således at det er nemt for lærerne og eleverne at finde bøger i passende sværhedsgrad.

FORÆLDRENES ROLLE

Vi anser forældrene som en vigtig medspiller i læseindlæringen, da den daglige dosis er vigtig for indlæringen. Forældrene får gennem dialog på forældremøder og ved skole/hjemsamtaler indsigt i læsning og læseudviklingen. Læsefolderne giver forældrene råd og tips til, hvordan de bedst guider og hjælper deres børn under punkterne -før læsning, -under læsning og -efter læsning.

Læsehandleplanen er godkendt af Samarbejdsrådet ved Kobbermølle Danske Skole juni 2015